Ewaluacje i Monitoring

    Osoby zarządzające różnymi instytucjami podczas planowania realizacji projektu, zastanawiają się czy będą w stanie same sprostać wymaganiom i czy posiadają na tyle duży potencjał merytoryczny i zasobów ludzkich aby móc samodzielnie rozpocząć pracę nad projektem, a następnie nad jego wdrożeniem.

    Niewątpliwie w zależności od rodzaju projektu oraz od jego stopnia trudności analizując poszczególne etapy, które należy zrealizować, dochodzimy do wniosku, by po to aby osiągnąć założony cel warto zaprosić do współpracy podmioty, które posiadają doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie.

    Projekt zgodnie z definicją UE jest: "serią czynności zmierzających do osiągnięcia jasno określonych celów w zdefiniowanym okresie czasu i określonym budżecie". (za: T.D. Nędzi, B. Cegłowski 2005). Jak widzimy ta definicja nie różni się wiele od znanych z innych standardów zarządzania projektami. Niewątpliwie o powodzeniu takiego przedsięwzięcia decyduje wiele cech m.in.: doświadczenie, kompetencje, wiedza w danej dziedzinie, które powinny posiadać instytucje specjalizujące się w monitoringu i ewaluacji projektów.

    Każdy podmiot realizujący projekt współfinansowany z funduszy europejskich zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu - wynika to z umowy o dofinansowanie. Obowiązek ten obejmuje zarówno monitoring rzeczowy i finansowy.

    CSB specjalizuje się w monitoringu rzeczowym (spełniającym zasadę SMART), polegającym na bieżącej weryfikacji realizacji prac projektowych we współpracy z osobami zarządzającymi. Uważamy, iż jest to proces niezbędny do weryfikacji i określenia czy wszystkie czynności wykonywane są poprawnie pod względem merytorycznym oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym.

    Monitoring wykonywany przez Zespół CSB w trakcie realizacji każdego projektu, badamy w nim dwa elementy projektu: harmonogram działań oraz zaplanowane rezultaty. We współpracy z Państwem możemy szybko reagować i wdrożyć bieżącą modyfikację działań, harmonogramu ? tak by w razie potrzeby móc dostosować projekt do zmieniających się warunków, bądź do aktualnej sytuacji.

    Ewaluacja projektu, jaką również się zajmujemy pomaga Państwu w planowaniu kolejnych działań i niewątpliwie dostarcza konkretnej oceny projektu analizując poszczególne kryteria precyzując tym samym jakie elementy projektu trzeba usprawnić i jak to zrobić. Ponadto dzięki wypracowanych przez Zespół CSB i dostosowanych na potrzeby każdego projektu narzędzi badawczych, dostarcza ważnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji i ocenia, czy i jak udało się osiągnąć zakładany cel.

    Dane pochodzące z ewaluacji pomagają Państwu w planowaniu kolejnych projektów, a nie stanowią krytycznej oceny naszej pracy. Ewaluacja wykonywana jest po wybranym elemencie projektu lub po całościowej realizacji projektu. Ze względu na zakres i zasięg analizowanych obszarów projektowych proponujemy Państwa Instytucji różnego typu ewaluacje: szczegółowe, tematyczne, a także ze względu na czas realizacji ewaluacji: Ex ante, midiem i Ex post.

Kompleksowo wdrażamy proces ewaluacji w zleconym projekcie:

vPlanowanie ewaluacji
vProjektowanie ewaluacji
vZbieranie i analiza danych
vRaportowanie
vWykorzystywanie wyników ewaluacji

Nasza praca opiera się na zasadzie bezstronności,

niezależności i wiarygodności.

    Każdy z naszych klientów posiada własną specyfikę biznesową i indywidualne potrzeby oraz oczekiwania. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo możliwość wykonania projektu specjalnie dla Państwa.

    Zapraszamy do współpracy przy każdym etapie rozwoju projektu: zbierania informacji, projektowania, wdrożenia i kontroli.
Wystarczy jedno spotkanie, aby ustalić szczegóły zamówienia.

Projekty, w które był zaangażowany nasz zespół:

2014
POKL 7.2.1 WND-POKL.07.02.01-10-136/13
POKL 9.2 WND-POKL.09.02.00-10-085/13
POKL 9.2 WND-POKL.09.02.00-10-146/11

2013
POKL 9.3 WND-POKL.09.03.00-10-023/11
POKL 9.2 DALKIA "Przyszłość zawodowa z energią"
POKL 9.3 ECORYS "Doradztwo kariery jako niezbędny element kształcenia ustawicznego"